Lütfen uygulamamızı kullanmadan önce işbu ‘uygulama kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu uygulamayı kullanan Kullanıcılar, aşağıda belirtilen bütün şartları kabul etmiş olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir;

1. Hesap

1.1. 16 Yaşından küçüklerin uygulamamızı kullanma ve işbu Sözleşme kapsamında “Kullanıcı” olma hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

1.2. Kullanıcı, Uygulamaya kayıt olurken vermiş olduğu bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu, aksi halde bu Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılacağını ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesabının kapatılabileceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı, Uygulama içindeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (“Spor İstanbul”) sorumlu tutulamaz.

1.4. Spor İstanbul , işbu sözleşmede bulunan hizmetlerin kullanılması için Kullanıcı’dan bir hesap oluşturmasını isteyecek olup, hesap oluşturma esnasında Kullanıcı’dan bazı bilgiler alınacaktır. Bu bilgiler, Yürü Be İstanbul’un Gizlilik Politikası’na uygun olarak saklanıp kullanılacaktır.

1.5. Kullanıcı’nın oluşturduğu hesapların mülkiyeti yalnızca Spor İstanbul’a ait olup, Kullanıcı bu durumu bildiğini ve aksini iddia etme hak ve yetkisi bulunmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

1.6. Kullanıcı,  hesabının güvenliğini sağlama hususunda tek yetkilidir. Kullanıcı hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacak ya da başka şahısların hesap bilgilerini kullanmayacaktır. Kullanıcı, hesabı ile yapılmış bütün işlemlerin kendisi tarafından yapılmış gibi kabul edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

1.7. Kullanıcı sahte bilgiler ile hesap oluşturmayacağını, aksi halde oluşacak her türlü husustan tek başına sorumlu bulunduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı işbu sözleşmenin kabulüyle birlikte yetkili veya yetkisiz şekilde yapmış olduğu alışveriş sonucunda direkt veya dolaylı yoldan oluşabilecek bütün zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Sınırlı Lisans ve Fikri Mülkiyet

2.1. Kullanıcı, Spor İstanbul’un sağlamış olduğu hizmetlerin tamamından, şahsi ve ticari olmayacak şekilde yararlanabilecek olup, lisans sınırlamalarını çiğnediği takdirde hesabın sonlandırılacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.2. İşbu Uygulama’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Spor İstanbul ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Uygulama’nın kullanılması veya bu Uygulamadaki hizmetlerden yararlanılması Kullanıcıya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.3. Kullanıcı uygulama kapsamında yer alan hizmetlerin ve bu hizmetler ile bağlantılı olan hiçbir ürünün(bilgisayar kodu da dahil olmak üzere) fikri mülkiyet haklarının hiçbirini satamayacağını, kopya edemeyeceğini, takas edemeyeceğini, ödünç veremeyeceğini,  geriye tasarım işlemine tabi tutamayacağını, kaynak koduna dönüştüremeyeceğini, içinden kaynak kodunu türetemeyeceğini, tercüme edemeyeceğini, kiraya veremeyeceğini, üzerinde teminat tesis edemeyeceğini, devredemeyeceğini, yayınlayamayacağını, temlik edemeyeceğini ve başka bir şekilde dağıtımını yapamayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.4. Kullanıcı, Spor İstanbul’un hizmetlerini sunmak için kullandığı sunuculara herhangi bir zarar veremeyeceğini (Bozmak, aşırı yüklemek vb.), Uygulama kapsamında sunulan hiçbir hizmet için tersine mühendislik uygulayamayacağını, akışını engelleyemeyeceğini, akışa müdahale edemeyeceğini ve diğer kullanıcıların deneyimlerini olumsuz yönde etkileyemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3. Sanal Öğeleriniz

3.1. Kullanıcı, Uygulamaya bağlı olan kullanıcı hesabı ile kazanmış ya da satın almış olduğu hiçbir öğenin mülkiyetinin kendisine ait olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu sanal öğelerin mülkiyetlerinin tamamı Spor İstanbul’a aittir. Kullanıcı yalnızca Spor İstanbul’un Kullanıcı’ya sunduğu sınırlı lisansa bağlı süre boyunca kazanmış olduğu öğeleri kullanabilir. Bununla birlikte, Kullanıcı bu sanal öğeleri satamaz, takas edemez veya hediye edemez. Kullanıcı sayılan işlemlerden herhangi birini yaptığı takdirde bu işlemlerin yasal olarak nitelendiremeyeceğini ve sorumluluğunu bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Hesabın Feshedilmesi

4.1. Kullanıcı talep etmesi halinde info@spor.istanbul adresinden bizimle temasa geçerek hesabını feshedebilir veya askıya alabilir.

4.2. Spor İstanbul’un Kullanıcı’nın bulunduğu bölgede (TR, US, EU vb.) hizmetlerini sonlandırma kararı alması halinde, herhangi bir süreye bağlı kalmadan o bölgede bulunan hesapları feshetme hak ve yetkisi bulunmaktadır.

4.3. Kullanıcı’nın işbu sözleşmede belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması, Spor İstanbul’un sunduğu hizmet veya uygulamalar içerisinde herhangi bir hile kullanması veya haksız bir kazanç elde etmesi hallerinde hesabı derhal feshedilir.

4.4. Taraflar, Spor İstanbul’un her zaman herhangi bir sebep ve süreye bağlı kalmaksızın işbu Sözleşme’yi fesih hakkının bulunduğu hususunda mutabıktırlar.

5. Tutum Ve Davranış Kuralları

5.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Spor İstanbul’un Uygulama kapsamında sunduğu hizmetler içerisinde herhangi bir hile kullanamayacağını, işbu hizmetler içerisinde bulunan sanal öğeleri haksız bir şekilde elde etmeyeceğini, Uygulama içindeki faaliyetlerinde, Uygulamanın herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Spor İstanbu’unl, yasal süreç başlatma hakkı saklı olmak üzere hesabı askıya alabilir, sona erdirebilir.

5.2. Uygulama Kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

6. Üretilen İçeriklerden Kullanıcı’nın Sorumlu Bulunması

Kullanıcı, uygulamaya yüklediği veya ilettiği iletişimler, görüntüler, sesler veya başka materyal ve bilgilerden sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

Spor İstanbu’unl, Kullanıcı’nın ürettiği içerikle, içeriğin gizliliği ile, eser sahipliği ile veya herhangi bir başka hususa ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Spor İstanbul, Kullanıcı’nın içeriğinin herhangi bir şekilde kullanılması veya ifşa edilmesinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber, Kullanıcı hiçbir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmeyeceğini, aksi halde tek başına sorumlu bulunduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

7. Güncelleme Ve Değişiklikler 

Spor İstanbul dilediği zaman, hiçbir süre ve koşula bağlı kalmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Spor İstanbul tarafından yapılacak değişiklikler yapıldığı andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. Tazminat

Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerine ve sair mevzuata aykırı davranması halinde Spor İstanbul’un uğrayacağı her türlü zarardan herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın sorumlu olup, söz konusu zararın Spor İstanbul tarafından kendisine bildirilmesi halinde derhal tazmin yükümlülüğünü bulunduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözülmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10. Diğer Hükümler

10.1. İşbu Sözleşme ile ilgili sorularınızı ve/veya taleplerinizi info@spor.istanbul adresi ile iletişime geçerek çözebilirsiniz.

10.2. İşbu Sözleşme’den doğan hak ve yetkiler taraflar arasında bağlayıcı olup hiçbir surette 3.kişilere devir ve temlik edilemez.

10.3. İşbu Sözleşme ile belirlenen sebeplerin Türk yasal mevzuatı uyarınca mücbir sebepten ötürü yerine getirilememesi halinde, sözleşme sebebin ortadan kalkma hali bulunmuyorsa kendiliğinden sona erecek ve bu husustan Spor İstanbul’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

10.4. Kullanıcı, Spor İstanbul’un hizmetlerini kullanarak herhangi bir şekilde işçi-işveren, ortak girişim ve benzeri bir ilişkinin doğmadığını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

10.5. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından yapılacak tebligatlar Spor İstanbul Genel Müdürlük adresine yapılacak olup, aksi hallerde usulüne uygun bildirilmiş herhangi bir tebligattan bahsedilemeyecektir.

10.6. İşbu Sözleşme konusu hizmet Türkiye’de geliştirilmiş olup, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili gerekli durumlardan birinin yaşanması halinde ve/veya ambargo uygulanan ülkede bulunmanız/vatandaşı olmanız hallerinden birinde verilen hizmetleri kullanamayacağınızı bilmekte ve taahhüt etmektesiniz.

10.7. İşbu Sözleşme’de belirlenen hükümlerden bazılarının geçersiz olması halinde diğer kısımların geçerliliği bozulmayacaktır.

10.8. İşbu Sözleşme Spor İstanbul tarafından fesih hükümleri saklı kalmak üzere, hesabınızı kullandığınız müddetçe geçerli olacaktır.

10.9. Kullanıcı işbu Sözleşme’de belirlenen sorumluluklarına hiçbir surette sınırlama getirilemeyeceği hususunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10.10. Kullanıcı, işbu Sözleşme uyarınca, Uygulama kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Yürü Be İstanbul Uygulaması Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni linkinden ulaşabilir.