İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ‘YÜRÜ BE İSTANBUL’ UYGULAMASI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh.
15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (“İBB”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; ‘Yürü Be İstanbul’ uygulaması kapsamında sunduğumuz hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına siz vatandaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz iş süreçleri kapsamında siz vatandaşlarımızın kimlik verileri (ad,soyad, cinsiyet, doğum tarihi), iletişim verileri (cep telefonu numarası, il/ilçe bilgileri), vatandaş işlem verileri (arkadaş/topluluk bilgileri, beğenilen rota bilgileri, görev/başarı bilgileri, satın alınan sanal ürün bilgileri, sanal market bilgileri, istanbulkart bilgileri, hareket verileri, sensör verileri), lokasyon verileri (bulunduğunuz yerin/mobil cihazın konum bilgileri, GPS bilgileri), görsel ve işitsel kayıt verileri (görüntü, fotoğraf verileri), sağlık verileri (boy ve kilo bilgileri, adım sayısı, yürüyüş temposu), işlem güvenliği verileri (IP Adresi Bilgileri, Uygulama Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcının Hangi Ekranda Bulunduğu Bilgisi) elektronik formlar ve mobil cihazınız aracılığıyla toplanacaktır. Söz konusu kişisel verileriniz, hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, vatandaşların memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir. Süreç özelinde işlenen kimlik, iletişim, vatandaş işlem, görsel ve işitsel kayıt verileriniz, KVKK’nın 5.maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’(uygulamamıza üye olmanız durumunda), (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir. Mobil cihazınız aracılığıyla temin edilen işlem güvenliği verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir. Konum verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında “açık rızanıza” dayanılarak işlenecektir. Mobil cihazınız aracılığıyla temin edilen lokasyon verileriniz (bulunduğunuz yerin konum bilgileri, mobil cihaz konum bilgileri) mobil cihazınız üzerinden izin vermeniz durumunda işlenecektir. Özel nitelikli kişisel veri sıfatını haiz sağlık verileriniz arasında yer alan adım sayısı ve yürüyüş temposu bilgileriniz KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında “açık rızanıza” dayanılarak işlenecektir. Mobil cihazınız üzerinden izin vermeniz halinde söz konusu sağlık verilerinizin işlenmesine rıza verdiğiniz kabul edilecektir. Özel nitelikli kişisel veri sıfatını haiz sağlık verileriniz arasında yer alan boy ve kilo bilgileriniz uygulamada tarafınıza sunduğumuz elektronik formlar ile temin edilerek KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında “açık rızanıza” dayanılarak işlenecektir. Uygulamada tarafınıza elektronik form olarak sunduğumuz rıza metni ile izin vermeniz halinde, söz konusu sağlık verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • Hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, vatandaşların memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İBB İştiraklerine,
 • Hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yüklenicilere ve Alt Yüklenicilere aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 • KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,15 Temmuz Şehitler Cad.
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Daha önce bildirilen ve belediye sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ibb@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir.

Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.